(ต.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินจินแอร์] 16,900.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

[Total: 0    Average: 0/5]

02 ต.ค. 60 – 06 ต.ค. 60
08 ต.ค. 60 – 16 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60 – 14 ต.ค. 60
14 ต.ค. 60 – 18 ต.ค. 60
16 ต.ค. 60 – 20 ต.ค. 60
18 ต.ค. 60 – 22 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60 – 26 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60 – 30 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60 – 01 พ.ย. 60

• ชมความสวยงามของน้ำตกจำลอง Ara Waterfall & Maru Sky Walk
• ล่องเรือสำราญสุดหรู GYEONGIN ARA WATERWAY
• ตื่นตาตื่นใจกับ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน
• ปั่น เรียลไบท์ Uiwang Railbike ชมวิวเพลินๆ
• ชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
• สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
• ช้อปปิ้ง ณ Duty Free Shop, ย่านเมียงดง, COSMETIC SHOP, ฮงแด
• ชม พระราชวังถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + Stone Wall
• สถาบันสอนทำกิมจิ ชม วิธีการทำกิมจิ และให้ท่านได้ทดลองทำด้วยตัวท่านเอง
• พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)

หมายเหตุ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง ขออนุญาตเก็บ ณ สนามบินในวันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

21:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น 4 ประตูทางเข้า 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

วันที่ 2 สนามบินอินชอน – Ara Waterfall & Maru Sky Walk – ล่องเรือสำราญ + อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์สไตล์เกาหลีบนเรือสำราญ Ara Cruise – สวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค (บริการนั่งรถแทรม)

01:05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ002

08:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ Ara Waterfall & Maru Sky Walk ชมความสวยงามของน้ำตกจำลองนอกจากนี้ ท่านยังสามารถเดินเล่นบนสกายวอร์คกระจกเหมือนท่านเดินอยู่บนน้ำ พร้อมถ่ายรูปชมวิวตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านล่องเรือ ชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า GYEONGIN ARA WATERWAY บนเรือสำราญสุดหรูที่น่าตื่นตาตื่นใจ ล่องเรือไปตามทางน้ำที่เชื่อมต่อแม่น้ำฮันและทะเลตะวันตก **พิเศษอิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์สไตล์เกาหลีบนเรือ**

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ บนเรือ (เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์เกาหลี)
นำทุกท่านนั่งรถแทรมสัมผัสบรรยากาศกันที่ Haneul Park สวนสาธารณะที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในกรุงโซล สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขามีทัศนียภาพที่สวยงาม และสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูในช่วงของเดือนตุลาคม ก็จะมี เทศกาลดอกหญ้าบาน Seoul Eulalia Festival ที่หลายคนนิยมมาชมความสวยงาม รวมถึงมีต้น Redwood ให้ชมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ยาวเรียงรายไปถึง 900 เมตร สลับกับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่อยู่บนยอดเขา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู บลูโกกิ หมูผัดซอสขลุกขลิก)

ที่พัก CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) – ปั่นเรียวไบท์ชิวชิว – Cosmetic Shop – ตลาดทงแทมุน – ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิ และให้ท่านได้ทดลองทำด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับมาเป็นของฝาก **พิเศษเก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก** จากนั้นนำท่านปลดปล่อยความเป็นเด็กอีกครั้งที่ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน ท่านจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี และท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อ และเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิด อย่าพลาด T-Express (รถไฟเหาะกระชากวิญญาณ) รวมถึงพบกับ FESTIVAL WORLD การแสดงขบวนพาเหรดสุดตระการตา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู BBQ Buffet)
ปั่น ปั่น ปั่น เรียลไบท์ Uiwang Railbike ให้ทุกท่านได้เพิ่มความสนุกสนานปั่นจักรยานบนรางรถไฟ 1 คัน นั่งได้ 4 ท่าน พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศตลอดเส้นทาง จากนำท่านช้อปปิ้งเวชสำอางค์เกาหลีที่ COSMETIC GALLERY ซึ่งที่นี่มีสินค้าเครื่องสำอางเกาหลีให้ท่านเลือกซื้อมากมายหลายแบรนด์ อาทิ ROJUKIS, DR.CLOSEE, DR.MJ เป็นต้น หลังจากนั้นช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน เต็มไปด้วยตึกสูงของบรรดาห้างสรรพสินค้าขาย มีทั้งขายเสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น นอกจากจะเดินช้อปปิ้งท่านยังสามารถชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ได้อีกด้วย (การจัดแสดงขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศ)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยำเกาหลี)

ที่พัก BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซูกุง + Stone Wall – หมู่บ้านโบราณบุคชอน – โซลทาว์เวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) – คลองซองเกซอน – ตลาดเมียงดง – Duty Free

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมแหล่งสมุนไพรที่ ศูนย์โสม Ginseng Center เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก ต่อจากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือ,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น เยี่ยมชมพระราชวังสุดสวยที่ พระราชวังถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + Stone Wall ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล ซึ่งพระราชวังแห่งนี้มีถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียงที่มักมีผู้คนนิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมกับงามงดงามของพระราชวัง โดยภายในพระราชวังมีอาคารสไตล์ตะวันตกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และการเมือง นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้ชม จากนั้นนำทุกท่านสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านดั้งเดิมที่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ซัมเคทัง ไก่ตุ๋นโสม)
ตระการตากับสุดยอดหอคอยแห่งรักที่ โซลทาวเวอร์ N Seoul Tower ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซลที่นี่มีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (ไม่รวมค่าลิฟท์) พร้อมเดินชมวิวชิวๆ ที่ คลองซอนเกซอน Cheonggyecheon เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free ที่นี่มีการรวบรวมสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู หมูย่างเกาหลี)
ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง MYEONGDONG สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบ

ที่พัก BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไนพลอย – ตลาดฮงแด – One Piece Cafe – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา นำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนพลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและการนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ ช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ย่านช้อปปิ้ง ฮงแด Hongdae เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นมีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ยังมีงานสตรีทอาร์ทเก๋ๆ หลายภาพที่เพ้นท์อยู่บนกำแพง จึงเป็นสเน่ห์อีกอย่างหนึ่งของย่านนี้ จึงทำให้ฮงแด เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเมื่อได้มาเที่ยวที่เกาหลี ต่อจากนั้นมาเอาใจสาวกแฟนคลับวันพีชที่ ONE PIECE คาเฟ่วันพีช ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ตกแต่งสไตล์วันพีชทั้งหมด ให้บรรยากาศแบบชิลล์ๆ และเป็นกันเองสุดๆ แถมยังมีเมนูอาหารที่น่าสนใจหลากหลายเมนูด้วยกัน แถมบางเมนูยังถูกออกแบบให้เป็นรูปตัวการ์ตูนวันพีชอีกด้วย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมดัก ไก่ผัดกับวุ้นเส้น)
หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ ช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้านที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก

19:55 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001

23:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
เดือน  ตุลาคม
02 ต.ค. 60 06 ต.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900
08 ต.ค. 60 16 ต.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900
10 ต.ค. 60 14 ต.ค. 60 17,900 17,900 17,900 5,900
14 ต.ค. 60 18 ต.ค. 60 17,900 17,900 17,900 5,900
16 ต.ค. 60 20 ต.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900
18 ต.ค. 60 22 ต.ค. 60 18,900 18,900 18,900 5,900
22 ต.ค. 60 26 ต.ค. 60 * วันปิยมหาราช 16,900 16,900 16,900 5,900
26 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 17,900 17,900 17,900 5,900
28 ต.ค. 60 01 พ.ย. 60 17,900 17,900 17,900 5,900

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *