ทัวร์งานเอ็กซ์โป 2012 ยอซู เกาหลี 5วัน3คืน 27,500.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

[Total: 0    Average: 0/5]

กำหนดเดินทางทุกวันอังคารและวันพุธของเดือน

DAY 1 กรุงเทพ – สุวรรณภูมิ

22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู7 ชั้น 4 เคาร์เตอร์ N สายการบิน โคเรีย แอร์ไลน์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ EXCELLENT HOLIDAYS (สวมเสื้อสีเขียว) คอยอำนวยความสะดวกในการเปิดสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง และพบกับหัวหน้าทัวร์ที่จะคอยให้บริการท่านตลอดระยะเวลาการเดินทาง
02.15 น.นำท่านเดินทางสู่เมืองพูซาน โดยเที่ยวบิน KE662ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
DAY 2 ยอซู อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์โปสิชั่น 2012
09.30 น. เดินทางถึงเมืองพูซาน สนามบินคิมแฮ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศจากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองยอจูที่เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร OSAMBULKOKI หรือ หมูกับปลาหมึกผัดซอส
หลังรับประทานนำท่านเข้าชมงาน ยอซูอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์โปสิชั่น 2012 ในครั้งนี้จัดอยู่ในประเภทงานนิทรรศการนานาชาติแบบรับรอง ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานมหกรรมโลก หรือ บีไออี งานนี้เป็นการจัดงานนิทรรศการที่เสนอเรื่องวัฒนธรรมและศิลปกรรมอันล้ำค่า ทั้งทางด้านจิตรกรรม ตวัดผ่านเอกลักษณ์ของลายเส้นที่อ่อนช้อย ร้อยมาเป็นภาพด้วยความปราณีต ละเมียด ละไม อีกด้านหนึ่งคือด้านวรรณกรรม ผลงานวรรณกรรมที่โดดเด่นที่สุดอันเกี่ยวเนื่องกับท้องทะเล เห็นจะหนีไม่พ้น “พระอภัยมณี” วรรณศิลป์แห่งจินตนาการเรื่องเยี่ยมของสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่รู้จักในนามองค์การ ยูเนส โก ( UNESCO) ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติท่านให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ด้วยทรัพยากรอันงดงามเป็นแรงบันดาลใจสรรสร้างฉาก เกาะแก้วพิสดาร ตลอดจนสรรพสัตว์ในวรรณคดีที่แสนพิสดารอย่างม้านิลมังกรนางเงือกและผีเสื้อสมุทร สีสันบนความหลากหลาย ในศิลป์แห่งวรรณกรรมและจิตรกรรมเหล่านี้ ทำให้สีสันแห่ง “ความเป็นไทย” นั้นโดดเด่นท่ามกลางความงดงามทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์(ออกจากงานเวลา 17.00 น. ) (มี EXPRESS คูปอง ให้ 1 ใบเล่นอะไรก้อได้ 1 ครั้ง )
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MUSHROOM STEAMBOAT (ซุปเห็ดหม้อไฟ)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ONYANG HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 3 หมู่บ้านพื้นเมืองอัมนิ – กิมจิแลนด์+ฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -ป้อมฮวาซอง

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเวอัมนิ คือหมู่บ้านวัฒนธรรมในเมืองอาซานที่มีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นหมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์การดำรงชีวิตของคนในชุมชนให้เป็นในแบบวีถีโบราณ ซึ่งยังคงอนุรักษ์รูปแบบอาคารบ้านเรือนรวมถึงวิถีชีวิตตั้งแต่อดีตไว้ ถึงแม้ ปัจจบันจะมีการบูรณะบ้านเรือนในหมู่บ้านในดีขึ้น แต่ก็ไม่มีการต่อเติมสิ่งก็สร้างสมัยใหม่เข้าไปยังคงดำรงไว้ซึ่งเอกรักษ์เดิม และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมหมู่บ้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมหรือศึกษาวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของหมู่บ้านเวอัมนิได้ทุกวัน หมูบ้านแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ‘’แทกึกกี’’ เลือดนี้เพื่อฝันวันสิ้นสงคราม จากนั้นนำท่านชม ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) ตั้งอยู่ที่เมือง ซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 – 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ ฝังพระ ศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน ที่ถูกพระบิดาคือพระเจ้ายองโจซึ่งเป็นพระอัยกาของพระเจ้าจองโจลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าว ให้อดข้าวอดน้ำพอผ่านไป 7 วันจนสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าวป้อมฮวาซองมีพืนที่ถึง 30 ตารางกิโลเมตรโดยตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล (พ.ศ.2540) ป้อมฮวาซองได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมร ดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ที่เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก นำท่านมุ่งหน้าสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน (Choson) โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิ ในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำรับกิมจิแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย ขอเชิญท่านร่วมหาประสบการณ์ในการทำกิมจิอาหารประจำชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิ เป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิ ฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสุญญากาศเพื่อนำกลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วยพิเศษเก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี !!
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKALBI ไก่ผัดเผ็ดซอส
หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ เป็นอย่างมากตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและขอเชิญท่านเที่ยวชมเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาลที่จัดขึ้นทุกปี มีดอกไม้ให้ท่านได้เลือกชมมากมายหลายชนิดนับล้านต้นและเติมเต็ม ความสุขของท่านด้วยเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตร Free Passสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง เชิญท่านเที่ยวชมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร PORK KALBI (หมูย่างเกาหลี)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก AMOUR & SYMPHONY HOTEL หรือ เทียบเท่า

DAY 4 บลูเฮ้าส์ -เคียงบ๊อค – ศูนย์โสม -คอสเมติค – กุญแจคู่รัก – ถนนฮงอิก – ตลาดเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านชม บลูเฮ้าส์ ซึ่งเป็นทำเนียบประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นาย ลี เมียงปาร์ค (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) และมีการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ ภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มี ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นนำท่านเดินชม พระราชวังเคียงบ๊อค ซึ่งเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของราชวงศ์ โซชอน ในราวศตวรรษที่ 14 และยังเป็นศูนย์การบัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์ ตำหนักทรงพระอักษรพลับพรากลางน้ำ และตำหนักอื่นๆ อีกมากมาย และนอกจากนั้น พระราชวังแห่งนี้ยังได้ใช้ในการถ่ายทำละครดังของเกาหลี Princesses Hour (เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องสมมุติว่ายังมีการครองราชย์ของกษัตริย์เกาหลีในปัจจุบัน ซึ่งละครดังกล่าวได้มีบางฉาก บางตอนที่ได้ถ่ายทำที่เมืองไทยด้วยเช่นกัน และได้เป็นที่โด่งดังสร้างความนิยมไปทั่วเอเชีย และในประเทศไทยอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GINSENG SOUP หรือไก่ตุ๋นโสมเกาหลี
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเพิ่มพลังด้วยการแวะชิมสมุนไพรโสม จินเส็งเอาท์เลท เป็นสถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีได้ใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างมากจึงต้องเข้ามาควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ การเริ่มปลูกโสม จนกระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด แต่สารสกัดที่น่าสนใจที่สุดนั่นคือ “ซาโปนิน” ซึ่งมีการนำมาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของสาร “ซาโปนิน” โดยแบ่งแยกชนิดไปตามสถานที่เพาะปลูกและสายพันธุ์ และพบว่าโสมเกาหลีนั้น มีสัดส่วนของสารซาโปนินและสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด สมุนไพรโสม มีสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นการรักษาเกี่ยวกับหลอดเลือด ความดันผิดปกติ การเมื่อยล้าจากการทำงานหนัก ใช้สมองอย่างหนัก และยังช่วยให้สดชื่นระหว่างวันทำงานได้อีกด้วย โดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกแด่คนที่รักด้วย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสำอางที่ COSMETIC ที่แห่งนี้เป็นแหล่งขายเครื่องสำอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครื่องสำอางโรจูคิส ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลี และบ้านเรา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนนัมซาน ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขานัมซาน และยังเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล ซึ่งการที่อยู่บริเวณสวนทำให้ทัศนียภาพ จากบนหอคอยไม่มีอะไรบังและมองได้กว้างไกล ที่ฐานของหอคอยก็คือศาลาแปด เหลี่ยม ปาลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็ก ๆ สวนพฤกษชาติ ห้องสมุดสาธารณะนัมซาน อาคาร อนุสรณ์ ผู้รักชาติอันชุงกุน และสถาน ที่อำนวยความสะดวกอันหลากหลาย สวนสำหรับออกกำลังกาย และเดินพักผ่อนหย่อนใจยามที่เหน็ดเหนื่อยจากการงานหรือการเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เราสามารถมาผ่อนคลายที่สถานที่แห่งนี้ได้ดีทีเดียว และเขตชายแดนแบบรอบทิศทาง 360 องศา ณ ภูเขาลูกนี้ ยังเป็นที่ตั้ง ของ หอคอยแห่งกรุงโซล 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงสุดในโลก มีความสูงอยู่ที่ 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และด้านล่างของหอคอย ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมาย (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) จากนั้นพาท่านไปยังสถานที่สุดแสนโรแมนติค ซึ่งคู่รักคนเกาหลีมักนิยมเอากุญแจไปคล้อง ณ สถานที่แห่งนี้ โดยนิยมนำกุญแจมาเขียนชื่อหรือ ข้อความสุดซึ้งลงบนกุญแจจากนั้นคล้องกุญแจไว้และโยนลูกกุญแจทิ้งลงแม่น้ำ บ่งบอกถึงความหมายว่า “เราจะไม่พรากจากกัน” จึงเรียกกันว่า กุญแจคู่รัก จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ ถนนฮงอิก ซึ่งเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยทางศิลปะที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยฮงอิกจะเต็มไปด้วยสีสันของงาน หัตถกรรม เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องใช้ภายในบ้าน และบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณซึ่งหนุ่มสาวสมัยใหม่ของเกาหลีจะมาเดินเที่ยวเล่นกัน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BIBIMBAM + SHABU ข้าวยำเสริฟพร้อมสุกี้สไตล์เกาหลี
หลังรับประทานอาหารหลังจากรับประทานอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้งยามค่ำคืน ตลาดเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทมิโตบ้าและห้างชินเซแกร้านมิกลิออร์ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดินขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปรองเท้าเครื่องใช้เครื่องประดับและเครื่องสำอางเป็นที่พึงปารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายและเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยสินค้าที่มีมากทีสุดในตลาดนี้คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายต่างๆ เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรี เครื่องนอน รองเท้า กระเป๋า เครื่อง ประดับและเครื่องสำอาง ETUDE SKINFOOD THE FACE SHOP ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก OMOKGYEO CO-OP HOTEL หรือ เทียบเท่า

DAY 5 สมุทรไพรโบกานยอง – คลองชองเกชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต -กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา นำท่านชมความสวยงามของ คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีมาแล้ว ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนา และบูรณะซ่อมแซมคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร และน้ำภายในคลองแห่งนี้ได้มีการปรับปรุงให้ใสสะอาดจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลายหลายสายพันธุ์ที่แหวกว่ายไปมาได้ ปัจจุบัน คลองนี้ได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น งานแสดงศิลปะ ดนตรี นิทรรศการต่างๆ เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BULKOKI หรือหมูหมักซอส
หลังรับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางยัง แหล่งซื้อของฝากของที่ระลึก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่านช็อปปิ้งเพื่อซื้อของฝากติดไม้ติดมือมอบให้กับญาติสนิทมิตรสหาย ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือเรียกได้ว่า PRODUCT SUPERMARKET เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสินค้า จำพวก ส่งออก ทั้งสิ้น อาทิเช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ, สาหร่าย, ขนมสไตล์เกาหลีที่เด็กๆ ชื่นชอบเชิญท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
…….น.พร้อมกันที่สนามบินอินชอน เพื่อเช็คอิน
…….น. นำท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน โดย ไฟล์บิน KE … สู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอายุ 2-11 ปี พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

เดือนที่เดินทาง วันที่เดินทาง พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน(มีเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน(ไม่มีเตียง)
พฤษภาคม 16,23,30 27,500 27,500 26,500 26,500 5,500
มิถุนายน 6,13,20,27 27,900 27,900 26,900 25,900 5,500
กรกฎาคม 4,11,18,25 27,900 27,900 26,900 25,900 5,500
สิงหาคม 1,8 27,900 27,900 26,900 25,900 5,500

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *